SMI

POLITICA PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

 

Politica generală privind SMI

 

            Politica firmei privind sistemul de management integrat „calitate-mediu si al sigurantei alimentului”, face parte integrantă din politica generală de dezvoltare a Organizaţiei şi cuprinde:

 • stabilirea de autorităţii şi responsabilităţii pentru controlul şi urmărirea aplicării prevederilor stabilite în documentele SMI. În acest scop a fost nominalizat prin decizia Directorului General, Reprezentantul Managementului (RM), care se subordonează direct conducerii  organizaţiei iar pe linie metodologică, faţă de autorităţile de reglementare, după caz.
 • luarea deciziilor privind SMI, la nivelul corespunzător de conducere, competenţă, autoritate şi aplicarea acestora de către personal calificat corespunzător;
 • elaborarea documentelor sistemului de management integrat în conformitate cu referenţialele adoptate;
 • aplicarea prevederilor documentelor SMI;
 • urmărirea eficacităţii SMI;
 • cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe în domeniul calităţii si  mediului;
 • analizarea şi prelucrarea periodică a noilor reglementări privind calitatea si mediul, precum  în domeniul  de la paragraful 1.1.2. precum şi conştientizarea angajaţilor organizaţiei privind necesitatea aplicării acestora;
 • aplicarea de programe de management pe termen scurt şi mediu pentru creşterea eficacităţii şi îmbunătăţirii continue a SMI;
 • prevederea în buget de surse de finanţare necesare implementării şi monitorizării funcţionării SMI;
 • asigurarea independenţei RM faţă de planul de activitate, graficele de execuţie, etc.;
 • iniţierea de acţiuni de instruire periodică şi conştientizare al angajaţilor Organizaţiei privind SMI.
 • procedurarea tuturor activităţilor derulate de Organizaţie, pe toate fazele şi etapele de realizare a serviciilor.
 • respectarea de către toţi şefii de compartimente şi personalul subordonat, a prevederilor cuprinse în Manualul SMI şi în procedurile/ instrucţiunile/ specificaţiile la care fac referire.

 

Politica specifică domeniului de management al calităţii

 

            În domeniul legat de managementul calităţii, la politica generală SMI de la pct. 1.2.1 se au în vedere următoarele acţiuni specifice:

 • demonstrarea aptitudinii Organizaţiei de a furniza continuu servicii care să satisfacă cerinţele de calitate ale clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile;
 • mărirea satisfacţiei clientului prin aplicarea eficace a SMI, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă ale acestuia în condiţiile asigurării stricte a conformităţii cu cerinţele de reglementare aplicabile.

 

Politica specifică domeniului de management al mediului

 

            Pentru domeniul privind managementul de mediu, la politica generală a SMI de la pct. 1.2.1, se au în vedere următoarele acţiuni specifice:

 • valorificarea şi utilizarea resurselor materiale în regim de dezvoltare durabilă, în condiţii de eficacitate şi eficienţă ridicată;
 • colectarea şi recuperarea tuturor deşeurilor rezultate din procesele de realizare a serviciilor, prin programe de management al mediului validate din punct de vedere tehnico-ştiinţific;
 • valorificarea tuturor deşeurilor lichide rezultate din activităţile auxiliare;
 • protejarea spaţiilor de lucru şi a celor exterioare prin protejarea aerului, apei şi solului de efectele nocive ale poluării;
 • optimizarea consumurilor energetice ale echipamentelor din dotare;
 • amenajarea de depozite de colectare a deşeurilor din cadrul Organizaţiei.

 

Politica specifică domeniului de management al sigurantei alimentului

 

            Pentru domeniul privind managementul sigurantei alimentului, la politica generală a SMI de la pct. 1.2.1, se au în vedere următoarele acţiuni specifice

 • Stabilirea autorităţilor, responsabilităţilor şi conştientizarea personalului, la toate nivelurile Organizaţiei, privind necesitatea menţinerii condiţiilor adecvate de mediu, igienă şi etică profesională corespunzătoare;
 • Stabilirea unui program de dezvoltare pe termen mediu şi lung în direcţia asigurării siguranţei alimentului;
 • Instruirea continuă a întregului personal şi motivarea acestuia pentru menţinerea şi îmbunătăţirea siguranţei alimentare a preparatelor culinare precum şi pentru asigurarea siguranţei în consum a acestora;
 • Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructură, necesare funcţionării Sistemului de Management al Siguranţei Alimentare.

 

 

OBIECTIVE GENERALE  SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

 

            Obiectivele SMI comune pentru calitate, mediu si al sigurantei alimentului, sunt cele care au fost convenite şi stabilite în prima şedinţă de Analiză de Management, când s-au analizat Obiectivele Sistemului de Management Integrat, responsabilităţile, termenele de realizare, resursele necesare şi indicatorii de cuantificare, respectiv:

·       Implementarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-siguranţa alimentului;

·       Certificarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-siguranţa alimentului;

·       Intensificarea activităţii de prevenire a apariţiei de neconformităţi, faţă de cerinţele cuprinse în standardele de referinţă, prin identificarea cauzelor potenţiale şi stabilirea de acţiuni preventive în consecinţă;

·       Optimizarea consumurilor de materii prime şi materiale;

·       Instruirea întregului personal pentru creşterea eficacităţii SMI la nivelul Organizaţiei;

·       Creşterea calităţii serviciilor  prestate şi a satisfacţiei clienţilor;

·       Gestionarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislative de reglementare;

 • Stabilirea autorităţilor, responsabilităţilor şi conştientizarea personalului, la toate nivelurile organizaţie, privind necesitatea menţinerii condiţiilor adecvate de mediu, igienă şi etică profesională corespunzătoare bunei practici din domeniul operarii si depozitatrii de cereale/derivatele acestora si a uleiului vegetal, din punct de vedere al sigurantei alimentului;
 • Stabilirea unui program de dezvoltare în direcţia siguranţei alimentului pe termen mediu şi lung;
 • Instruirea continuă a întregului personal şi motivarea acestuia pentru menţinerea şi îmbunătăţirea siguranţei alimentului a produselor operate/depozitate de organizatie;

·       Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructură, necesare funcţionării Sistemului de Management al Siguranţei Alimentare.

 

           

LISTĂ PROCEDURI DE SISTEM 

 

 

Nr. crt.

 

Codul

 

Denumirea procedurii de sistem

1

PS - 01

Controlul documentelor

2

PS - 02

Controlul înregistrărilor

3

PS - 03

Analiza efectuata de management

4

PS -04

Auditul intern

5

PS - 05

Controlul serviciului neconform

6

PS - 06

Actiuni corective

7

PS - 07

Actiuni preventive

8

PS - 08

Analiza contract şi trasabilitatea serviciilor furnizate

9

PS - 09

Aprovizionare

10

PS - 10

Competenţă, conştientizare, instruire

11

PS - 11

Controlul EMM

 

 

 

      DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA 

ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI SI SIGURANTEI ALIMENTULUI

 

      SC HERCULES SA Braila şi-a orientat Politica în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei alimentelor pentru a implementa şi îmbunătăţi continuu un Sistem de Management Integrat , conform Standardelor ISO 9001:2008,ISO 14001:2005 si ISO 22000:2005.

      Orientarea SC HERCULES SA Braila către calitate, mediu şi siguranţă alimentară, se transpune în practică printr-o îmbunătăţire continuă a eficacităţii tuturor acţiunilor şi activităţilor care au loc în cadrul  companiei, în vederea eficientizării, monitorizării, controlării şi verificării tuturor proceselor din cadrul Sistemului de Management Integrat.Toate aceste acţiuni au ca scop final satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor, pe de o parte, şi a celor de ordin legal şi de reglementare, pe de altă parte.

      În acest sens, principalele noastre direcţii de acţiune sunt:

·        Conştientizarea personalului privind strategiile de dezvoltare ale societăţii în direcţia asigurării calităţii mediului şi siguranţei alimentului;

·        Îmbunătăţirea şi monitorizarea permanentă a activităţii în toate fazele de realizare a produselor, respectând în acelaşi timp şi cele mai bune practici în domeniu;

·        Realizarea de servicii conforme condiţiilor specificate şi sigure, în scopul creşterii satisfacţiei clienţilor;

·        Asigurarea comunicării şi a înţelegerii tuturor aspectelor legate de calitate, mediu şi de siguranţă a alimentelor pentru aplicarea prezentei politici la toate nivelurile organizatorice;

·        Asigurarea unor canale de comunicare externă interactivă cu toate părţile interesate de pe lanţul alimentar, respectiv cu organizaţiile din amonte şi cu consumatorii din aval, precum şi cu autorităţile statutare şi de reglementare relevante;

·        Respectarea conformităţii cu cerinţele legislative în domeniu ale României şi ale Uniunii Europene.

Pentru a ne dezvolta pe direcţiile de acţiune enunţate, ne-am fixat următoarele obiective:

·                  Stabilirea autorităţilor, responsabilităţilor şi conştientizarea personalului, la toate nivelurile organizaţie, privind necesitatea menţinerii condiţiilor adecvate de mediu, igienă şi etică profesională corespunzătoare si de economie de energie şi de resurse naturale 

·        Stabilirea unui program de dezvoltare în direcţia calităţii, mediului şi a siguranţei alimentului pe termen mediu şi lung si imbunatatirea continua a activitatii efectuate si a performantelor de mediu;

·        Prevenirea accidentelor,incidentelor si a poluarii;

·        Instruirea continuă a întregului personal şi motivarea acestuia pentru menţinerea şi îmbunătăţirea siguranţei alimentare a produselor operate

·        Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructură, necesare funcţionării Sistemului de Management Integrat (calitate,mediu si siguranra alimentului).

      Politica din domeniul calităţii mediului  şi a siguranţei alimentelor a SC HERCULES SA Braila, asigură orientarea înspre client (consumator) a tuturor proceselor care au loc în cadrul activităţii derulate, prin  identificarea nevoilor şi aşteptărilor acestuia, în scopul satisfacerii cerinţelor explicite şi implicite privind gama de servicii prestate..

      Voi acţiona continuu pentru asigurarea resurselor necesare punerii în practică, la nivelul întregului personal angajat, a prezentei politici in cadrul activitatii de prestare de servicii portuare de operare cereale,ulei vegetal, marfuri generale etc si a transportului fluvial de marfuri.

      Incredinţez autoritatea proiectării, administrării si îmbunătăţirii SMI - Reprezentantului Managementului, a  SC HERCULES SA Braila.

      

               Director General ,                                                           Braila, 20.04.2010

              Ing. Sorin COSTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI  OPERATIONALE CALITATE

Manipulare si Depozitare Marfa

Manipulare depozitare marfuri generale si vrac

Manipulare depozitare Cereale

Manipulare si depozitare ulei vegetal

Exploatare nave transport fluvial

Mentenanta infrastructurii

 

 

 

PROCEDURI  OPERATIONALE  MEDIU

Identificare aspecte de mediu

Identificarea si conformarea cu cerinţele  legale de mediu

Implementare, monitorizare, măsurare, raportare aspecte mediu

Controlul aspectelor de mediu

Situatii de urgenta si capacitate de raspuns

 

 

 

PROCEDURI  OPERATIONALE  SIGURANTA ALIMENTULUI

Analiza HACCP

Curăţenie şi igienizare

Pest Control (controlul dăunătorilor)

Identificare şi trasabilitate

Notificare şi retragere

 

 

operare portuara, transport fluvial, agenturare

siloz cereale, depozit cereale, rata de incarcare mare, braila, galati
Modele | Mica Publicitate Braila |